Raphael Alexandre Lustchevsky * Rafał Alexander Łuszczewski

Emanuel Kania, Jzef Elsner - Polish Chamber Works (DUX1352)

Album zawiera dwa utwory pochodz?cych z Opolszczyzny kompozytorw r?nych pokole?: Jzefa Elsnera (1769-1854) i Emanuela Kani (1827-1887). Twrczo?? Elsnera obejmuje jedne z najciekawszych utworw polskiej muzyki XIX wieku, na ktrych wychowa? si? m.in. jego ucze? Fryderyk Chopin. Z kolei Emanuel Kania by? wielkim mi?o?nikiem Chopina, wobec czego w jego muzyce dostrze?emy wp?ywy zaczerpni?te z twrczo?ci kompozytora.

Innym powodem, by si?gn?? po ten album, jest kwartet wyj?tkowych instrumentalistw. Popis mo?liwo?ci daje Rafa? A. ?uszczewski. Pianista gra bardzo swobodnie, a towarzysz?ce mu trio smyczkowe uzupe?nia partie fortepianu na zasadzie swego rodzaju dopowiedze? i przestrzennego rozwini?cia melodycznego. Taka forma interpretacji ukazuje walory obu kilkucz??ciowych kompozycji. Szczeglnie wyra?nie s?ycha? to w triu Emanuela Kani, gdzie, w przeciwie?stwie do kwartetu Elsnera, rola fortepianu zosta?a pomy?lana jako rwnorz?dna ze skrzypcami i wiolonczel?. Instrumenty ze sob? dialoguj?, cz?sto zamieniaj?c si? rolami.

"Hi-Fi i Muzyka. Pismo Audiofila i Melomana", Warszawa, wrzesie? 2017


POLISH CHAMBER WORKS: EMANUEL KANIA, JZEF ELSNER

Co za ulga pos?ucha? wreszcie czego? polskiego, co nie jest ci??kie jak katedra i ponure jak wej?cie do krypty.

P?yta wydana przez niezawodn? wytwrni? DUX, ktra nie ustaje w poszukiwaniu ciekawego repertuaru, zawiera utwory prawdopodobnie nieznane nawet dla wytrawnych melomanw. Pierwszy to kwartet fortepianowy op.15 Jzefa Elsnera (1769-1854), kompozytora obecnego na kartach historii polskiej muzyki przede wszystkim jako nauczyciel Fryderyka Chopina. Jak si? okazuje, by? nie tylko skutecznym mentorem, ale tak?e ca?kiem sprawnym kompozytorem z dobrym wyczuciem dla wpadaj?cych w ucho melodii i lekkich, jasnych, przejrzystych faktur.

Jego dzie?o w duchu jest i?cie mozartowskie pogodne, acz nie pozbawione tonw lekkiej melancholii. Nieco ciemniejszy i zdecydowanie bardziej zr?nicowany w nastrojach wydaje si? trio fortepianowe g-moll Emanuela Kani (1827-1887), co chyba zrozumia?e, zwa?ywszy, ?e reprezentuje on ju? nurt romantyczny, gdzie porywy, ?ywio? i pasja ?ami? klasycystyczne konwencje i wydaj? na pastw? emocji. Ali?ci obydwa utwory, cho? napisane przez kompozytorw o ?wawym temperamencie, ostrym pirze i ?wiatowym usposobieniu ogie? wywo?uj? umiarkowany, pozostaj?c w kr?gu szlachetnym, acz lekko towarzyskim. I w tym ich najwi?ksza zaleta obydwie kompozycje s? przyk?adami dobrej gatunkowej roboty, ktra nie ginie w pretensjonalnych strzelisto?ciach, lecz jest wynikiem poddania najlepszym wymogom sztuki komponowania.

P?yta zosta?a wydana na okoliczno?? 800-lecia Opola, z ktrego? to ziemi wywodz? si? obydwaj kompozytorzy. Z tamtymi te? rejonami zwi?zani s? wykonawcy utworw, w?rd ktrych wybija si? Rafa? A. ?uszczewski, jeden z najbardziej utalentowanych pianistw m?odej generacji. Zesp? si? wy?mienicie zgra?, a przede wszystkim idealnie dostroi? do twrczo?ci Elsnera i Kani, ktra zaprzecza, ?e polska muzyka jest dobra tylko wtedy, kiedy jest ponura jak listopadowy wisielec.

"AudioLifestyle" Magazyn Muzyczny - P?ytowy - Audiofilski. Warszawa, 3 sierpnia 2017


"Salonowiec i dzikus"

Lubi?, gdy muzyka zmusza mnie do poszukiwa? i u?wiadamia, jak wiele jest do odkrycia. Ostatnio us?ysza?am na ?ywo Trio Emanuela Kani. To wszechstronny muzy: kompozytor, pianista, organista, pedagog i, uwaga, krytyk muzyczny. Pochodzi? z Opolszczyzny, jak Jzef Elsner, ktry uczy? Chopina. Kania Chopina g?wnie... krytykowa?. Ale ?yczliwie, ze znajomo?ci? tematu, na ?amach prasy. Teraz panowie Elsner i Kania znale?li si? razem na jednej p?ycie. Kwartet pierwszego i Trio drugiego wykonuj? muzycy Filharmonii Opolskiej i pianista Rafa? ?uszczewski.

Kwartet jest leciutki, salonowy, muzyczka do herbatki. Ale Trio... To raczej suita, w ktrej ka?da z czterech cz??ci stanowi spjn? ca?ostk?. I ta dziko?? brzmienia przy tak skromnym sk?adzie! Za?o?? si?, ?e w swoich czasach by? to przebj. Kto zna - temu przypomni s?ynny kwintet Zar?bskiego. Magia i wzruszenie od pierwszej do ostatniej nuty. Aha, jeszcze sponsor: Miasto Opole zrobi?o sobie prezent na 800-lecie.

Magazyn "Presto", Warszawa, 1 czerwca 2017


"W rytmie poloneza"

Dwoma koncertami pianisty Rafa?a ?uszczewskiego Konsulat Generalny w Kantonie zamkn?? rok 2015. Pierwszy z koncertw odby? si? w auli Beijing Normal University w Zhuhai. Wys?ucha?o go ponad 300 osb: studentw i wyk?adowcw uczelni oraz przedstawicieli miejscowych w?adz. Rafa? ?uszczewski nie tylko brawurowo wykona? utwory m.in. Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina i Astora PIazzoli, ale i ciekawie o nich opowiada?, a po koncercie nie szcz?dzi? si? na wsplne zdj?cia ze s?uchaczami i sk?adanie autografw na p?ytach. Koncert by? pierwszym od dawna wydarzeniem organizowanym w Zhuhai przez Konsulat RP i cieszy? si? wielkim zainteresowaniem.

Drugi koncert mia? bardziej kameralny charakter. W go?cinnych wn?trzach presti?owego Canton Club w Guangzhou zebrali si? przedstawiciele korpusu konsularnego, instytucji kultury i biznesu oraz mi?o?nicy muzyki. Mieli okazj? wys?ucha? recitalu, na ktry z?o?y?y si? utwory polskich i ?wiatowych kompozytorw. Serca publiczno?ci podbi?o niezwykle emocjonalne wykonanie Scherza h-moll op. 20 Fryderyka Chopina. Tak, tego scherza, w ktrym brzmi? nuty kol?dy Lulaj?e Jezuniu. Wprowadzenie do koncertu pozwoli?o wszystkim wczu? si? w nastrj i kontekst utworw Chopina.()

?rd?o: Konsulat Generalny RP w Guangzhou, Kanton, Chiny, 17 grudnia 2015


Chopin live /2015/ - recenzja p?yty DUX 1240

Wyj?tkowa wierno?? epoce Fryderyka Chopina oraz niezwyk?a przejrzysto?? interpretacyjna czyni? ?uszczewskiego jednym z najdoskonalszych wykonawcw repertuaru chopinowskiego na ?wiecie a zarazem jednym z najwybitniejszych pianistw swojego pokolenia. Jego nazwisko znane jest bywalcom najznamienitszych sal koncertowych ?wiata i publiczno?ci renomowanych mi?dzynarodowych festiwali. Warto nadmieni?, i? Rafa? A. ?uszczewski poza w?adaniem niewiarygodn? technik? i wyczuciem chopinowskiej formy, jest te? wybitnym popularyzatorem twrczo?ci polskiego kompozytora na ?wiecie, w du?ej mierze odpowiedzialnym m.in. za organizacj? konkursw muzyki Chopina odbywaj?cych si? w krajach Ameryki Po?udniowej.

Najnowsza p?yta Rafa?a A. ?uszczewskiego jest ju? drugim (po "Dancing in Blue", 2010) albumem opublikowanym przez wytwrni? DUX, a wype?niaj? go nagrania koncertowe zarejestrowane w 2012 roku w Australii. Mimo i? mamy do czynienia z repertuarem bardzo popularnym i wyj?tkowo cz?sto wykonywanym przez chopinistw, a wi?c polonezami i scherzami stanowi?cymi dwa g?wne nurty definiuj?ce nasz narodowy styl twrczo?ci pianistycznej, publikacja tych nagra? okaza? si? mo?e wielkim wydarzeniem na polskim rynku fonograficznym. Niecz?sto bowiem obcujemy z muzyk? tak genialnie wyp?ywaj?c? z sedna romantycznej ekspresji zawartej w utworach Chopina. ?uszczewski fenomenalnie operuje nastrojami i dynamik? zakl?t? cho?by w brawurowo tu wykonanym "Polonezie cis-moll", czy poprzedzaj?cym go, zagranym niezwykle swobodnie lecz z zachowaniem sterylnej niemal czysto?ci "Polonezie As-dur". Nawet tak przyk?adowo-chopinowski "Polonez A-dur" w wersji jak? znajdujemy na tej p?ycie potrafi wyj?tkowo zachwyci? i sprowokowa? do kontemplacyjnego zas?uchania. Dotyczy to zreszt? ca?ej serii pi?ciu polonezw wype?niaj?cej pierwsz? cz??? p?yty, zagranych z tanecznym niemal wdzi?kiem i stuprocentowym opanowaniem formy.

Jeszcze wi?cej, niemal ekwilibrystycznej, wirtuozerii odnajdziemy w czterech zagranych brawurowo scherzach. I tu jednak pianisty nie opu?ci?o ogromne uczucie i wra?liwo??, dostrzegalne w ka?dym dotkni?ciu klawiszy. Ka?de poszczeglne scherzo w wykonaniu ?uszczewskiego charakteryzuje g??bokie natchnienie interpretacyjne i wyczuwalne w ka?dym d?wi?ku emocje. Rafa?owi A. ?uszczewskiemu uda?o si? w szlachetnej symbiozie po??czy? szlachetno??, ciep?o i delikatno?? z wyj?tkow? dynamik? i ekspresj?, a kontrasty te pogodzi? dzi?ki temu czego brakuje wielu wsp?czesnym pianistom: nieskr?powanym natchnieniem i duchem zakl?tym w twrczo?ci Fryderyka Chopina.

Robert Ratajczak, LongPlay recenzje p?ytowe, http://longplay.blox.pl/, Warszawa, listopad 2015


"Muzyczne niespodzianki na festiwalu chopinowskim"

Za nami 34. edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu ,,Chopin w barwach jesieni. Ciekawych koncertw nie brakowa?o. Klas? sam w sobie by? Rafa? ?uszczewski, tegoroczny rezydent festiwalu.(...) Tradycyjnie w Ostrowskim Centrum Kultury mia? miejsce koncert filharmoniczny. Na scenie wyst?pi?a Orkiestra Filharmonii Pozna?skiej. Orkiestra Filharmonii Pozna?skiej nale?y do grona najbardziej znanych i cenionych polskich orkiestr symfonicznych. W czwartek muzycy zagrali pod dyrekcj? ?ukasza Borowicza. Na ich koncercie nie zabrak?o niespodzianek, oczywi?cie muzycznych.(...) W drugiej cz??ci zagra? Rafa? ?uszczewski. Zaprezentowa? on Koncert fortepianowy fis-moll op. 20 Aleksandra Skriabina. Ten wybitny pianista pokaza? swj kunszt nie tylko podczas czwartkowego koncertu w Ostrowie publiczno?? mia?a okazj? us?ysze? go jeszcze kilka razy, bowiem Rafa? ?uszczewski w tym roku by? rezydentem festiwalu.(...)

Antoni?skie wydarzenie zamkn?? recital Rafa?a ?uszczewskiego. Rezydent festiwalu wykona? m.in. kompozycje Fryderyka Chopina, Aleksandra Skriabina i na fina? George`a Gershwina. Wyst?p zosta? doskonale przyj?ty. Mi?dzynarodowy Festiwal ,,Chopin w barwach jesieni zorganizowali: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, wsp?organizatorem jest Ostrowskie Centrum Kultury.

Hanna Olejnik, "Gazeta Ostrowska", Ostrw Wlkp., 21 wrze?nia 2015

"Koncertowe powitanie Nowego Roku"

Pa?ac w Radziejowicach dzia?alno?? koncertow? w 2015 roku rozpocz?? du?ym wydarzeniem artystycznym. W sobot? 3 stycznia w wype?nionej po brzegi sali koncertowej Nowego Domu Sztuki wyst?pi? znakomity duet pianistw Tamara Granat oraz Rafa? ?uszczewski. Publiczno?? radziejowicka doskonale zna i ceni wyst?puj?cych artystw o czym ?wiadczy wyj?tkowo wysoka frekwencja. Nowy Dom Sztuki zosta? w ca?o?ci wype?niony przez wiern? publiczno??, ktra zosta?a nagrodzona wspania?ym koncertem. Noworoczny klimat koncertu sprawi?y kompozycje Georga Gershwina, Dave Brubecka, Dariusa Milhauda oraz Astora Piazzoli. Dodatkow? atrakcj? koncertu okaza?a si? konferansjerka prowadzona przez samych pianistw. Opowie?ci o kompozytorach, ich epoce i wykonywanych utworach u?atwi?y publiczno?ci odbir i tak atrakcyjnego repertuaru. R?norodno?? muzyki, ktra czasami brzmia?a znajomo, czasami otoczona by?a nut? tajemniczo?ci i zupe?nie nowych dozna?, mia?a jeden wsplny mianownik a mianowicie fenomenalne wykonanie, gdzie w sposb wr?cz wirtuozyjny, arty?ci uzupe?niali si? wzajemnie. Sobotni wieczr z pewno?ci? pozostanie na d?ugo w pami?ci radziejowickiej publiczno?ci.

?rd?o: DOM PRACY TWRCZEJ - PA?AC W RADZIEJOWICACH, stycze? 2015


recenzja z 48. Festiwalu Pianistyki Polskiej w S?upsku

() Za? wieczr 9 IX jawi? si? jako pianistyczne i artystyczne wydarzenie niezwyk?ej miary - wydarzenie tak?e w odniesieniu do tytu?owej p i a n i s t y k i, w ca?ej historii Festiwalu. Bohaterem tego wieczoru by? pianista Rafa? ?uszczewski, wychowanek uczelni katowickiej w klasie Andrzeja Jasi?skiego, a tak?e Lazara Bermana, Alexisa Weissenberga - oraz innych wybitnych pianistw i pedagogw. Artysta prowadz?cy nies?ychanie bogat? dzia?alno?? pianistyczn? w skali mi?dzynarodowej. Teraz oto s?uchacze Festiwalu poznali jej cz?stk? podstawow?: recital fortepianowy. W tym przypadku, pod t? skromn?, zwyk?? nazw?, 48. Festiwal ofiarowa? swym s?uchaczom wydarzenie muzyczne formatu artystycznego niezwyk?ego: wyst?p wybitnego Artysty w repertuarze do?? typowym dla recitali fortepianowych: dzie?a Chopina (Walce, Polonez A-dur), Liszta (Funerailles), transkrypcje pie?ni Schumanna, za? dla urozmaicenia: Cordoba i Sevilla Albeniza - wszystkie te utwory grane przeze? przepi?knie, obdarzane gor?cym duchem romantyzmu i wszystkimi przypisanymi im cechami - tu wzbogacane natchnionym przebiegiem i cudownym brzmieniem, cudownym touch Nie poznawali?my filharmonicznego fortepianu.

Ale prawdziwym coup de foudre tego wieczora by?o wykonanie fortepianowej wersji B??kitnej rapsodii Gershwina. Rafa? ?uszczewski gra? j? genialnie, zachwycaj?c pi?knym, bogatym brzmieniem, porywaj?c? dynamik? przebiegu, wyrazistym wyrazem i szczegln? elegancj?; wykonanie to wydawa?o si? bi? na g?ow? oryginaln? wersj? tego dzie?a - z orkiestr?. Wspania?y recital, wspania?a wra?liwo??, znakomita sztuka pianisty - i w jakim? g??bokim sensie nobilitacja ca?ego 48. Festiwalu Pianistyki ()

Kazimierz Rozbicki, "Muzyka21", Warszawa, pa?dziernik 2014


"Rosyjskie per?y symfoniczne"

W miniony pi?tek, w Filharmonii Koszali?skiej zabrzmia?y arcydzie?a Micha?a Glinki, Aleksandra Skriabina i Miko?aja Rimskiego- Korsakowa. Orkiestr? poprowadzi? Rafa? K?oczko, a na fortepianie zagra? Rafa? ?uszczewski.(...) Faktem jest, ?e Koncert fortepianowy Skriabina wymaga od s?uchacza ogromnego skupienia. Bardzo delikatna struktura, niekiedy odwo?uj?ca si? do tradycji chopinowskiej, przeplatana mocnymi akcentami akordw nie jest propozycj? ?atw?. Jednak w moim odczuciu wykonanie ?uszczewskiego mia?o w sobie ogrom finezji. Towarzysz?ca orkiestra dope?nia?a dramatyzmu, a sam artysta zachwyci? mnie w?asn? interpretacj? pe?n? wra?liwo?ci i perfekcji.

Robert Kuli?ski, e-koszalin.pl, Koszalin, 8 marca 2014

"Rafa? ?uszczewski gra i opowiada"

Cztery impromta, trzy walce, trzy mazurki, dwa polonezy nokturn i scherzo - wszystko kompozycji Fryderyka Chopina sk?ada?o si? na muzyczny bukiet najwy?szej jako?ci, jaki zaprezentowa? miniony pi?tek w sali konsulatu polskiego w Sydney znany mi?dzynarodowej publiczno?ci z mistrzowskich interpretacji polski pianista Rafa? ?uszczewski.

To ju? jego trzecia wizyta w Australii. Pi?tkowy wieczr wype?niony przebojami chopinowskimi uatrakcyjniony by? opowie?ciami m.in.o polskich tradycjach muzycznych jakie wype?niaj?cym szczelnie sal? melomanom, artysta przedstawia? po angielsku(...).

"Iuvenum Polonia. Portal M?odej Polonii." www.iuve.pl, Sydney, 6 czerwca 2012

"Recital muzyki Chopina"

Mi?o?nicy muzyki klasycznej stolicy burzami oklaskw przyj?li recital utworw F. Chopina w ?wietnym wykonaniu Rafa?a ?uszczewskiego. Zorganizowany przez Alba?skie Towarzystwo Chopinowskie oraz Towarzystwo Przyja?ni Alba?sko-Polskiej we wsp?pracy z Ambasad? RP w Tiranie wyst?p znakomitego polskiego pianisty w czwartkowy wieczr 25 pa?dziernika wype?ni? po brzegi G?wn? Sal? Koncertow? Narodowego Teatru Opery i Baletu w Tiranie.

?rd?o: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tiranie, Tirana, pa?dziernik 2012


Tournee w Australii '2011: Melbourne - "Recital Rafa?a ?uszczewskiego w Melbourne"

We wrze?niu bie??cego roku odby?o si? australijskie tournee polskiego pianisty Rafa?a ?uszczewskiego (...). Seria koncertw mia?a na celu u?wietnienie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jeden z recitali odbywa? si? w Melbourne. Korzystaj?c z okazji, ?e przebywa?am akurat w tym mie?cie, wybra?am si? do Melba Hall, w uniwersyteckim Konserwatorium Muzycznym.

Niedzielny recital sk?ada? si? z dwch cz??ci. W pierwszej us?yszeli?my utwory Ignacego Paderewskiego (m.in. Paraphrase de Concert Cracovienne Fantastique z cyklu Miscellanea), Gra?yny Bacewicz (Piano Sonata No. 2, 1953) oraz Fryderyka Szopena (Polonaise in A-flat Major Op.53). Po przerwie z fortepianu pop?yn??y rytmy 24 Preludiw Op.28 Fryderyka Chopina.
Zas?uchani w pi?kno polskiej muzyki nie zauwa?yli?my, jak szybko min??y dwie godziny. Brawom nie by?o ko?ca. Warto doda?, ?e pianista ka?dy wyst?p poprzedza? krtkim wst?pem na temat kompozytora oraz granych utworw.

Kamilla Springer, "Przegl?d Australijski", listopad 2011


Tournee w Australii '2010: "Maestro Rafa? ?uszczewski zaszczyci? s?uchaczy w Melbourne"

"Wtorkowy koncert by? po prostu wspania?y.(...) Maestro wieczoru, ktry przyjecha? z Polski jest wielce utalentowanym pianist?. Dynamiczna i brawurowa gra Rafa?a pe?na wirtuozerii, g?adka i romantyczna przenosi?a moj? dusz? do salonw, gdzie w mojej wyobra?ni gra? nam sam Fryderyk. S?uchali?my z zapartym tchem wszystkich utworw w tym porywaj?cym wykonaniu."

Primrose Krasicki, "Tygodnik Polski", Melbourne, 9 czerwca 2010


Tournee w Australii '2010: Sydney

22 maja w sydnejskim konserwatorium wyst?pi? polski pianista Raphael Luszczewski, ktry kiedy? jako 16-letni wirtuoz debiutowa? w Tokio i w Osace.
W programie sydnejskiego recitalu us?yszeli?my trzy m?odzie?cze polonezy (z lat 1817 1821), dobrze znane prawie wszystkim uczniom muzyki. Pan ?uszczewski wykona? je jednak z tak? maestri?, ?e czasem brzmia?y dla mnie niczym zupe?nie nowe utwory.
W pierwszej cz??ci recitalu znalaz?y si? jeszcze dwa inne polonezy z opusu 26 ( skomponowane w latach 1834/5). Gra pianisty zrobi?a na nas osza?amiaj?ce wra?enie, tak?e wspania?a technika oraz absolutne opanowanie d?wi?ku w ka?dym momencie od forte po subtelne pianissimo. ?uszczewski znakomicie i z pe?n? swobod? operuje wi?c kontrastami, co w repertuarze pierwszej cz??ci by?o wielkim atutem. W obu p?niejszych polonezach demonstrowa? te? g??boko ujmuj?c? ekspresj?. Nale?y doda?, ?e z du?ym wdzi?kiem wirtouz sam zapowiada? utwory, czyni?c to w dodatku w nieskazitelnej angielszczy?nie jakby urodzi? si? w tym samym powiecie co Szekspir!

Po przerwie pan ?uszczewski zaproponowa? w drugiej cz??ci recitalu program o wiele ambitniejszy, a mianowicie wszystkie cztery scherza, bardzo rzadko grywane razem podczas koncertw. Nazwa scherzo (zapo?yczona od Beethovena) nie ma nic wsplnego z nastrojem ?artu, chopinowskie scherzo to kompozycja pokrewna wr?cz sonacie czy balladom, z romantycznym podej?ciem do form i z liryczn? inklinacj? do tematw. I tak, w pierwszym scherzo (op.20) brzmi znana kol?da Lulaj?e Jezuniu, grana pi?knie (jak ca?e scherzo) tego wieczoru.
Natomiast kolejne scherza (a? po ostatnie z op.54, chyba najtrudniejsze) kusi?y czasem o inny koncept interpretacji, bo zabrak?o w nich najg??bszego pulsu chopinowskiej duszy, przy?mionego ol?niewaj?c? technik? pianisty w niektrych fragmentach utworw. Te przelotne chwile nie odejm? jednak najwy?szego uznania dla ?wietnego recitalu pana ?uszczewskiego, a wypada wyrazi? ?al, i? tak rzadko go?cimy na antypodach tej klasy wirtuozw. I po owacjach na stoj?co doczekali?my si? bisw!

Marek Baterowicz, Sydney, czerwiec 2010


"Pianista contra pianista"

To wygl?da?o jak pojedynek dwch pianistw. Aren? by?o Kieleckie Centrum Kultury a dok?adniej Filharmonia ?wi?tokrzyska im. Oskara Kolberga. A jeszcze dok?adniej to by?o tak. Dwa koncerty fortepianowe. Wspomniany f-moll op.21 F.Chopina i fis-moll op.20 Aleksandra Skriabina. Dwch pianistw Marek Szlezer i Rafa? ?uszczewski.

Gdybym mia? wskaza? zwyci?zce, to wybra?bym ?uszczewskiego. Pomimo, ?e mia? mniej znany utwr A.Skriabina, zyska? sobie sympati? publiczno?ci, a moj? podwjnie. Po pierwsze za koncert bo by? wykonany brawurowo. A po drugie za pewien drobiazg. To pierwszy pianista, ktry uciszy? s?uchaczy klaskaczy. Kiedy po pierwszej cz??ci koncertu publika zacz??a bi? brawo, on gestem d?oni dos?ownie zdusi? oklaski. Czy ja nie mwi?em, ?e nie nale?y klaska? po ka?dej cz??ci? To muzykom, artystom doprawdy nie pomaga. Raczej ich rozprasza. Taki pianista musi by? skoncentrowany, bo gra z pami?ci (bez nut), a tutaj ludzie k?apaniem my?l zaburzaj?. Jeszcze raz apeluj? do ludzkich serc :) i zdrowego rozs?dku nie klaszczcie po ka?dym co skoczniejszym kawa?ku. Owacje na koniec doprawdy wystarcz? :) i w przypadku tych dwch pianistw rwnie? by?y :) A gdy ?uszczewski po kilku bisach opu?ci? scen?. Ponowne szurum burum. Wpada ekipa techniczna, rozsuwaj? krzes?a i zabieraj? Steinway&Sons'a do k?ta :)

?rd?o: Muzyka okiem laika. blogspot. com, Kielce,3 pa?dziernika 2010

Recenzja p?yty "Dancing in blue"

"Muzyka hiszpa?ska i latynoameryka?ska zajmuje szczeglne miejsce w moim sercu, jest mi bardzo bliska, lubi? j? wykonywa?" - powiedzia? Rafa? ?uszczewski w jednym z wywiadw, nic wi?c dziwnego, ?e w ko?cu nagra? album z muzyk? Albeniza i Ginastery, Piazzolli i Gershwina.

Gra pianisty przykuwa uwag? s?uchacza, fortepian pod jego palcami prawdziwie "?piewa", a d?wi?k jest szlachetny, ciep?y, delikatny lub pe?ny, no?ny o olbrzymiej skali dynamicznej. W przypadku p?yty "Dancing in Blue" urzeka tak?e rado?? z gry, z tworzenia nastroju. Artysta niezwykle wiarygodnie wykonuje pi?kn? Sevill? czy s?ynn? Navarr? Albeniza. Ta?ce Argenty?skie Ginastery to fascynacja rytmem i pulsem ta?cw latynoameryka?skich, ktrym kompozytor dodaje dysonansu, aby odda? temperatur? uczu?. Intencje twrcy ?wietnie odczytuje Rafa? ?uszczewski, w jego grze s?ycha? gniew i brawur? w ta?cach skrajnych i pi?kn? kantylen? w ta?cu ?rodkowym. Dysonanse w tym przypadku nie burz? nastroju, wr?cz przeciwnie przyci?gaj? uwag? jako upi?kszenie. Prawdziw? ?ywio?owo?? i klimat argenty?skich klubw oddaj? fantastyczne (same w sobie), tanga Piazzolli. Rafa? ?uszczewski gra je znakomicie pokazuj?c swoj? wielk? muzykalno??. Dar prowadzenia muzycznej fabu?y i umiej?tno?? takiego prowadzenia narracji muzycznej, ?e s?uchaj?c nie chce si? niczego z niej uroni? - to g?wne atuty tego artysty. B??kitna Rapsodia George'a Gershwina brzmi pod jego palcami rwnie dobrze, trudno nie dostrzec olbrzymiej bieg?o?ci technicznej pianisty, wyczucia kolorystyki, pi?knego prowadzenia fraz zarwno kantylenowych jak i figuracyjnych w najszybszych tempach. W?a?ciwie nie odczuwa si? tu braku orkiestry.

Rafa? ?uszczewski to bardzo ceniony w ?wiecie artysta (jest cz?onkiem elitarnej grupy pianistw "The Steinway & Sons Artists" Roster), a jego stylistyczna wierno?? epoce i autorowi, jasno?? i naturalno?? gry, a tak?e spontaniczno??, powoduj?, ?e ka?dy jego wyst?p lub nagranie jest du?ym wydarzeniem. Czasami ma si? wra?enie, ?e utwory, ktre wykonuje s? napisane specjalnie dla niego. Wydawa?oby si?, ?e muzyka latynoameryka?ska to jaki? moment oddechu, ale nic bardziej b??dnego. To muzyka bardzo trudna, a zarazem przejrzysta we wszystkich swych elementach i mo?e dlatego tak rzadko grana. Rafa? ?uszczewski wykonuje j? zniewalaj?co.

"HI-FI Choice & Home Cinema" Edycja Polska. Warszawa,25 listopada 2010Recenzja p?yty "Dancing in blue"

Wybitny polski pianista sp?dza wiele czasu w krajach Ameryki ?aci?skiej i na tej p?ycie dochodzi do g?osu jego nabyty po?udniowy temperament. Lecz ten solowy album fortepianowy prezentuje latynosk? muzyk? w niekonwencjonalnym uk?adzie repertuarowym. Od kanonu, jakim s? kompozycje Albniza czy Ginastery (jego Trzy ta?ce argenty?skie szczeglnie zas?uguj? na popularyzacj?), przechodzi do utworw tak u nas popularnego Astora Piazzolli. Tutaj muzyka mistrza tanga nuevo nabiera zaskakuj?cych cech w transkrypcji na fortepian: tragiczne nami?tno?ci Milonga del Angel odmalowane s? impresjonistyczn? palet? barw P?yt? zamyka wykonana w porywaj?cym stylu, wirtuozowska transkrypcja B??kitnej rapsodii Gershwina na fortepian solo. I niespodzianka: ile w tym genialnym utworze po?udniowego ?aru!

Daniel Wyszogrodzki, Magazyn "Zwierciad?o", Warszawa, czerwiec 2010


"Karol Szymanowski w Lozannie"

Rafa? Aleksander ?uszczewski, utalentowany m?ody pianista, mistrzowsko wykona? utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego. Polonez A-Dur Chopina zagrany z zapieraj?c? dech w piersiach werw? i humorem wzruszy? niejednego s?uchacza. Rzadka to okazja, by w Konserwatorium Muzycznym w Lozannie zebra?o si? tylu Polakw s?uchaj?cych polskiej muzyki w wykonaniu polskiego artysty.

Lozanna, 15 stycznia 2009r.


W dniach 10-16 grudnia 2008 r. przebywa? w Algierze jeden z najznakomitszych polskich pianistw, p. Rafa? ?uszczewski, ktry 14 grudnia da? recital fortepianowy w audytorium algierskiego radia. Koncert zosta? zorganizowany wsplnie przez Ambasad? RP w Algierii i Algierskie Radio. Przyjazd polskiego pianisty wpisuje si? w kontekst przygotowa? do obchodw 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Pan ?uszczewski mia? sposobno?? poprowadzi? dwa warsztaty muzyczne w algierskim konserwatorium oraz Wy?szym Instytucie Muzycznym, ktre pozwoli?y zorientowa? si? w mo?liwo?ciach ewentualnej wsp?pracy w przysz?o?ci. Koncert Pana ?uszczewskiego by? jednym z wa?niejszych wydarze? kulturalnych Algierze w 2008 r.

?rd?o: Ambasada RP w Algierze, Algieria, grudzie? 2008


Filharmonia Krakowska zaprasza wszystkich melomanw na dwa wyj?tkowe koncerty symfoniczne. Do fortepianu zasi?dzie Rafa? ?uszczewski, ktrego niedawne wykonanie Koncertu fis-moll Skriabina zosta?o uznane za wydarzenie sezonu 2006/07. Tym razem artysta przypomni Koncert a-moll op. 16 Edvarda Griega ()

?rd?o: Filharmonia Krakowska im. K.Szymanowskiego, Krakw, stycze? 2008

"Wieczr romantyczny"

Rafa? ?uszczewski jest pianist? przykuwaj?cym uwag? s?uchaczy. Dysponuje pi?knym, ciep?ym, szlachetnym d?wi?kiem, fortepian pod jego palcami prawdziwie ?piewa. Rwnie wa?nym walorem artysty jest umiej?tno?? takiego prowadzenia narracji muzycznej, ?e s?uchaj?c nie chce si? niczego z niej uroni?. Romantyczne kulminacje i intymny liryzm Koncertu Griega w interpretacji Rafa?a ?uszczewskiego by?y szczere i poruszaj?ce. Dobra wsp?praca pianisty z dyrygentem i orkiestr? sprawi?y, ?e utwr, ktry jak?e cz?sto traktowany jest jedynie jako popis wirtuozerii, ukaza? inne, g??bokie, oblicze.
(...) Gdybym mia?a znale?? wsplny mianownik dla pianisty i dyrygenta pi?tkowego koncertu, to by?aby nim cechuj?ca ich artystyczna rzetelno??.

"Dziennik Polski", Krakw,11 lutego 2008

"Chopinowski koncert rocznicowy w Antoninie"

Recitalem fortepianowym Rafa?a ?uszczewskiego uczczono w niedziel? w Pa?acu My?liwskim Ksi???t Radziwi??w w Antoninie (Wielkopolska) 198. rocznic? urodzin Fryderyka Chopina. Mieszkaj?cy w Polsce i w Szwajcarii ?uszczewski wpisany zosta? jako Artysta Steinway'a na elitarn? list? najwybitniejszych pianistw ?wiata. Zagra? utwory Webera, Griega i Chopina. Melomani przyj?li go wr?cz entuzjastycznie - licznymi brawami, nagrodzonymi dwoma bisami. Po koncercie podkre?lano "wirtuozerskie wykonanie" bardzo trudnych utworw Chopina.

"Rzeczpospolita", Warszawa, 25 lutego 2008 (?rd?o: PAP)


"Mi?dzy kontynentami, mi?dzy ?wiadomo?ciami"
Rafael Aleksander ?uszczewski, go?? Pa?acu w Rybnej, fortepian.

No, no... hm, hm, hm...taki pomruczek us?ysza?am we w?asnej g??bi, gdy zobaczy?am m?odego m??czyzn? w czarnym wyszukanym w swej prostocie stroju pochodz?cym z Indii (wiem to od samego pana Rafa?a). Jasne ornamenty podkre?la?y niezwyk?o?? osobowo?ci pianisty i jego znakomity oryginalny gust. Ciemne w?osy i nieco ?niada cera kontrastowa?y pozytywnie z jasnym jego u?miechem i przejrzysto?ci? oczu. Spr??ystym krokiem podszed? do fortepianu, zaj?? zdecydowanie miejsce za klawiatur? i ... wcale si? nie zmieni?. Zdecydowanie, pogoda ducha, m?ska harmonia emanowa?y nadal z tego artysty jak i z wykonanej muzyki, ktr? us?ysza?a publiczno??.

Alicja Kosiba - Lesiak, portal powiatu tarnogrskiego, Tarnowskie Gry, 3 grudnia 2007


"Rado?? i smutek"

Rafa? ?uszczewski to ju? trzeci wybitny pianista jakiego mieli?my szcz??cie s?ysze? w tym sezonie w Filharmonii Podlaskiej. Zademonstrowa? pianistyk? najwy?szej prby.

II Koncert Rachmaninowa brzmia? pod jego palcami znakomicie. Najwi?ksze walory tego cenionego w ?wiecie artysty (jest cz?onkiem elitarnej grupy pianistw The Steinway & Sons Artists Roster) to pe?ny, no?ny d?wi?k o olbrzymiej skali dynamicznej, ogromna bieg?o?? palcowa, wyczucie kolorystyki, pi?kne prowadzenie fraz zarwno kantylenowych jak i figuracyjnych w najszybszych tempach. (...) Pi?kna gra Rafa?a ?uszczewskiego wywo?a?a owacj?, za ktr? solista podzi?kowa? trudnymi, ale wykonanymi z wielk? swobod? i fantazj? bisami, a by?y to Taniec wieszczki cukrowej i Marsz z Dziadka do orzechw Piotra Czajkowskiego w transkrypcji na fortepian Michai?a Pletniewa.

recenzja koncertu z 27 kwietnia 2007 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Bia?ystok, kwiecie? 2007


"Koncerty w filharmonii: Wieczr Czajkowskiego"

Parti? solow? w Koncercie fortepianowym b-moll powierzono Rafa?owi ?uszczewskiemu, ktry przedstawi? w?asn? wizj? dzie?a - wysoce osobist? - dystansuj?c? si? od namaszczonego patosu, z jakim jest ten Koncert zwykle zwi?zany. Gra? wspaniale, wydobywaj?c przede wszystkim jego pi?kno?ci czysto muzyczne oraz wielk? gam? liryki, ozdabiaj?c je bardzo barwn?, lekk? i wysmakowan? wirtuozeri? - nic z pompatycznego torturowania strun fortepianu. By?o to spojrzenie na ograne dzie?o ?wie?e i odkrywcze - przyj?te przez publiczno?? entuzjastycznie, co skutkowa?o trzema bisami (urocze transkrypcje z "Dziadka do orzechw" Czajkowskiego).

"Dziennik Koszali?ski", Koszalin, 16-18.02.2007


"Smyczkiem i pa?k?"

Do Prokofiewa dobrano trafnie rzadko grywany Koncert fortepianowy fis-moll op.20 Aleksandra Skriabina (...).

Solist? by? Rafa? ?uszczewski, niegdy? wychowanek profesora Jasi?skiego w katowickiej Akademii Muzycznej, potem dzia?aj?cy i zdobywaj?cy sukcesy w r?nych krajach, bliskich i dalekich, ale w ojczy?nie chyba rzadko koncertuj?cy. W programie przeczyta?em, ?e swoje umiej?tno?ci pianistyczne doskonali? te? pod kierunkiem Lazara Bermana i Alexisa Weissenberga, wi?c chyba od nich przej?? co? z tradycji rosyjskiej pianistyki, bo doskonale utrafi? w klimat i styl Koncertu Skriabina, ktry zagra? brawurowo. ?ywa reakcja, z jak? s?uchacze przyj?li do?? niekonwencjonalnie zestawiony program ?wiadczy?a o tym, ?e czasami warto wyj?? cho?by troch? poza utarte ?cie?ki repertuarowe.

"Gazeta Krakowska", Krakw, listopad 2006


"Odwieczne T?sknoty"
Koncert na ?wi?to Niepodleg?o?ci w Filharmonii Lubelskiej

W ten niezwyk?y wieczr pi?knie wpisa? si? wyst?puj?cy w pierwszej cz??ci koncertu Rafa? ?uszczewski (...), uhonorowany zaszczytnym tytu?em Artysty Steinway'a. W Lublinie zagra? arcytrudny II Koncert fortepianowy g-moll op.22 Camille'a Saint-Saensa. Warto doda? przy okazji, ?e Rafa? ?uszczewski jest jednym z dwch polskich pianistw maj?cych ten utwr w swoim repertuarze. Trzycz??ciowy koncert g-moll jest rzeczywi?cie du?ym wyzwaniem dla pianisty. Napisany niezwykle "g?sto", niepozostawiaj?cy niemal chwili oddechu, jest trudny nie tylko od strony koncentracji psychicznej, ale i wytrzyma?o?ci fizycznej. (...)

Ze wszystkim Rafa? ?uszczewski poradzi? sobie wy?mienicie, a tym, co szczeglnie zachwyca?o w jego grze, by?a barwa, b?d?ca po??czeniem imponuj?cej techniki, doskona?ej znajomo?ci mo?liwo?ci brzmieniowych instrumentu i talentu m?odego artysty. Dope?nieniem wyst?pu Rafa?a ?uszczewskiego, ktry przyj?to owacyjnie, by?y bisy: Etiuda "Rewolucyjna" Chopina i "Moment muzyczny" Rachmaninowa - jeszcze raz mieli?my szans? podziwiania wirtuozerii utalentowanego pianisty.

"Gazeta Wyborcza", Lublin, 14 listopada 2005


Fanw w S?upsku maj? nie tylko jazzmani. We wtorek sala filharmonii i teatru wype?ni?a si? po brzegi. W ostatniej chwili organizowano dostawki, a i tak dla sp?nialskich miejsc nie by?o. Wyst?powa? ulubieniec s?upskiej publiczno?ci Rafa? ?uszczewski. Po wykonaniu romantycznego koncertu fortepianowego Griega, m?ody pianista bisowa? jeszcze trzy razy. Publiczno?? nie chcia?a wypu?ci? go z sali, szczeglnie, kiedy na drugi bis zagra? utwr Chopina.

"Dziennik Ba?tycki", Gda?sk, 16 wrze?nia 2005


Wielu dawnych stypendystw Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci uwa?anych jest za wybitne indywidualno?ci artystyczne, jak np. muzycy: Piotr Anderszewski, Rafa? Kwiatkowski, Rafa? ?uszczewski, Bart?omiej Nizio?, Mariusz Patyra, Krzysztof Pe?ech, Piotr P?awner, czy tancerze: Filip Barankiewicz, Daria Dadun, Katarzyna Gdaniec, Karolina Jupowicz, Dominika Krysztoforska, Izabela Milewska, Krzysztof Nowogrodzki.

?rd?o: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci http://www.fundusz.org

"Efektowne po?egnanie"
Zako?czy? si? Lubelski Wrzesie? Muzyczny

(...) "Organismi na fortepian" (2003) Krzesimira D?bskiego to zmagania twrcze z sze?ciod?wi?kowymi "organizmami" przy jednoczesnym przeciwstawianiu im p?aszczyzn d?wi?kowych o zupe?nie innej, bogatej strukturze. Utwr bardzo atrakcyjny, ciekawie napisany i znakomicie zinterpretowany przez pianist? Rafa?a A. ?uszczewskiego.
W jego wykonaniu us?yszeli?my tak?e etiudy Mariusza Dubaja. Kompozytor pracowa? nad etiudami przez pi?? lat (...). W niedziel? Rafa? A. ?uszczewski zagra? - wy?mienicie! - dwie reprezentatywne dla cyklu etiudy, zr?nicowane pod wzgl?dem budowy i stawianych wykonawcy trudno?ci technicznych, przy tym niezwykle atrakcyjne.

"Gazeta Wyborcza", Lublin, 28 wrze?nia 2004


"Dwa koncerty w wykonaniu Rafa?a ?uszczewskiego"

Tego utalentowanego i wybitnego m?odego polskiego pianist? s?yszeli?my w Edynburgu pod koniec czerwca (2003r.). Mogliby?my zapyta? - "Dlaczego tego muzyka nie s?yszano jeszcze na wielkim publicznym koncercie w Edynburgu?"

C? za r?norodno?? repertuaru zaoferowa? nam ten m?ody pianista! (...) R?ce Rafa?a wspaniale odda?y burzliwy nastrj walecznego Poloneza As-dur i urok Scherza nr 2 Chopina. Te dwa utwory wykonane zosta?y z wielkim kunsztem, w ca?ej swojej ?wietno?ci. Nasz pianista zab?ysn?? przed nami nie tylko jako gwiazda muzyki Chopina. (...) S?uchanie wspania?ego pokazu Sonaty nr 2 (Gra?yny Bacewicz) w intymnej atmosferze salonu koncertowego przy Belford Road by?o dla nas prawdziwym zaszczytem. (...)
Ku naszemu zadowoleniu, Rafa? doda? do programu jeszcze muzyk? Ignacego J. Paderewskiego. (...) S?uchanie Rafa?a - wyj?tkowego m?odego pianisty, uderzaj?cego skromno?ci?, promieniuj?cego talentem, muzykalno?ci? i darem niezwyk?ego kontaktu ze swoj? publiczno?ci?, by?o dla nas wspania?ym prze?yciem.

"Edynburski Biuletyn Informacyjny", Edinburgh, Szkocja, lipiec-sierpie? 2003

Festiwal Pianistyki Polskiej w S?upsku

Nowym powia?o na inauguracji Festiwalu (Pianistyki Polskiej), wykonano bowiem Koncert fortepianowy Krzesimira D?bskiego, specjalnie na t? okazje napisany. (...)

Solista Rafa? ?uszczewski (...) trudne cz??ci skrajne gra? brawurowo. (...) ?wietnie gra? zespl Pa?stwowej Orkiestry Kameralnej w S?upsku pod batut? Bohdana Jarmo?owicza, rzetelnie przedstawiaj?c now?, trudn? i skomplikowan? kompozycj?. Nawiasem dodam, ?e na tle kilku nowych koncertw fortepianowych (...), kompozycja Krzesimira D?bskiego jest absolutnie rewelacyjna.

"G?os Pomorza", S?upsk, wrzesie? 1998

"/.../ ?uszczewski to pianista bardzo dobrze rokuj?cy i to ju? na najbli?sz? przysz?o??. Fantazja f-moll Chopina, od ktrej rozpocz?? recital, dowodzi?a jego dojrza?o?ci artystycznej, ?atwo?ci w opanowaniu du?ej formy i - podobnie jak reszta programu - niepospolitej muzykalno?ci /.../. Naprawd? wirtuozowski by? Polonez As-dur, wykonany czysto, pr??nie, ze swobod?. /.../ Gra on spontanicznie i potrafi nawet w nie sprzyjaj?cych warunkach zrealizowa? sw? koncepcj? wykonawcz? i interpretacyjn?.

Andrzej Su?ek, "Ruch muzyczny", Warszawa, 27.11.1994


Urzekaj?ca rado?? z gry, umiej?tno?? tworzenia nastroju - Polak tak wiarygodnie graj?cy ta?ce hiszpa?skie z suity Wspomnienia z podr?y Isaaca Albeniza, czy s?ynn? Navarr?, dar prowadzenia muzycznej fabu?y w utworach Fryderyka Chopina - to g?wne atuty tego m?odego artysty.

Andrzej Chylewski, "G?os Wielkopolski", Pozna?, 1992

Rafa? ?uszczewski gra? znakomicie. W jego grze wyczuwamy ?ywio?owo??, si?? m?odzie?czej woli w artystycznym wypowiadaniu si? z jednoczesnym poddaniem si? dyscyplinie, jak? narzuca forma i zawarto?? dzie?a.

Boles?aw Bana?, Trybuna Opolska", Opole, 1992